O FIRMIE

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
POMIARY

KOTŁY GAZOWE
INSTALACJE

OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ŚWIADECTWA
ENERGETYCZNE
KOTŁÓW

KONTAKT

świadectwa energetyczne kotłów


Ocena efektywności energetycznej kotłów

Oceny stanu technicznego i określanie efektywności energetycznej kotłów

Dyrektywa 2002/91/WE dotycząca charakterystyki energetycznej budynków wprowadza mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach. Należy do nich okresowa kontrola kotłów grzewczych, a także jednorazowa kontrola instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat.

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli kotłów.

Kontrola obejmuje

1.      Sprawdzenie stanu technicznego kotłów

2.      Uwzględnienie efektywność energetyczną kotłów i ich wielkość do rzeczywistych potrzeb.

Kontrole muszą odbywać się nie rzadziej niż:

  • co 2 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
  • co 4 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW - 100 kW, a także kotłów opalanych gazem.

Zakres kontroli powinien obejmować:

Badanie wraz z  opinią dotyczącą stanu technicznego kotła, ocenę jego sprawności i ocenę wielkości kotła w stosunku do potrzeb ogrzewczych budynku.

Kontrola powinna być zakończona sporządzeniem (świadectwa) zawierającego ocenę stany kotła,sprawność .

Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku. Kontrolę należy przeprowadzić w roku następnym po upływie 15 lat użytkowania urządzenia. Na podstawie tej kontroli powinno być wydane zalecenie wymiany kotła albo jego modernizacji lub też aprobata stanu istniejącego.

Przepis o obowiązku kontroli kotłów został włączony do art. 62 Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego protokoły z przeprowadzonych kontroli kotłów powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Serdecznie zapraszamy , Firma TOSAT tel. 503660181

Zapraszamy